Материалы для службы психолога-педагогического сопровождения

 

Развитие высших психических функций

Развитие внимания 
Развитие памяти 
Развитие мышления 

 

Развитие навыков чтения

Фонематическое восприятие 
Знание алфавита 
Словарная работа 
Беглость и понимание прочитанного 
Использованная литература по сборникам

 

РАЗВИТИЕ межполушарного взаимодействия

Межполушарное взаимодействие

 

РАЗВИТИЕ артикуляционного аппарата, дыхания, мелкой и общей моторики

 Упражнения

 

 

Окуу көндүмдөрү

Тыбыштык кабыл алуу
Алфавитти билүү
Сөз байлыгы
Шар окуу жана окуп түшүнүү

 

Дем алуу, артикуляциялык, майда жана жалпы моторика үчүн көнҮГҮүлөр

 Көнүгүүлөр

 

Мээнин жарым шарларынын өз ара байланышын өнүктүрүү

Көнүгүүлөр